YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış, yeni bilgiler içeren orijinal metinler olmalıdır.

Bildiri başlığından sonra isim yazılırken çalışılan kurum ve unvan da yazılmalıdır. Bildirilerde özet ve giriş kısımlarının ardından ana konu, alt başlıklar altında açıklanacak, sonuç kısmı ve kaynakçaya metnin sonunda yer verilecektir.

Bildiriler, Times New Roman yazım fontu ile 12 punto, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşlukları olacak şekilde düzenlenmelidir. Bildiri tam metinlerinin 20 sayfadan az olmasına özen gösterilmelidir.

Atıf yapılırken kaynaklar metin altında dipnotla belirtilmelidir. Kaynak gösterilirken yazarın adı ve soyadı, eser adı, yayınlandığı yer, yayınlandığı yıl ve atıf yapılan sayfanın numarası yazılmalıdır. İki yazarlı eserlere atıf yapılırken her iki yazarın da ismi yazılmalıdır. Çok yazarlı eserlere atıf yapılırken sadece ilk yazarın ismi belirtilmeli ve ardından ve diğerleri yazılmalıdır.

Kaynakça tertip edilirken yazarın önce soyadı sonra adı yazılmalı, bunun ardından kitabının ismi, yayın evi, yayınlandığı yer ve yayın yılı belirtilmelidir.

Makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi isimlerinde yazarın soyadı, ismi, tırnak içinde makale / bildiri / madde başlığı, daha sonra yayınlandığı derginin / kitabın ismi, sayısı / cildi, yılı ve sayfaları belirtilmelidir.

Bildiri yazım kurallarına ve akademik ölçütlere uymayan bildiriler, düzeltilmesi için yazarına iade edilecek, belirtilen tarihe kadar gönderilmeyen bildiri metni, sempozyum kitabında yer almayacaktır.