DÜZENLEYEN KURUMLAR

Türkiye Adalet Akademisi

Hâkim ve savcı adaylarına yönelik meslek öncesi eğitim, hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisi; “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi, hâkim ve savcıların da meslek içi eğitimlerle bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Türkiye Adalet Akademisi; kamu kurumlarının hukuk eğitimi ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitimin yanı sıra, yabancı ülkelerin hâkim ve savcılarına da eğitim vermekte, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemekte, ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla meslekî ve bilimsel ilişkiler geliştirmekte ve işbirliği protokolleri imzalamakta, hukuk ve adalet alanında bilgi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası indekslerde taranan hakemli bilimsel yayınlar, sosyal ve kültürel yayınlar ile meslek öncesi ve meslek içi eğitime ilişkin yayınlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda birçok yayın faaliyeti yürütmektedir.


Türk Tarih Kurumu

Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla 1931 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan Türk Tarihi Kurumu; 2021 yılında 90. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. Kuruluşundan itibaren tarihe yön veren kimliği ve bilgi birikimi ile tarih alanında kapasite inşasına ve Türk kültürüne büyük katkılar sağlayan Türk Tarih Kurumu; kuruluş gayesi olan Türk ve Türkiye tarihine ilişkin konuları ve Türklerin medeniyete verdikleri hizmetleri ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk ve Türkiye tarihini yazmak konusundaki çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir.


Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği; bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanı sıra, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği; uluslararası platformda Türkiye’nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermekte, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına katkılarda bulunmaktadır.