KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ
Değerli Katılımcılar;
Yayınlanan liste, bildiri özetleri kabul listesidir. Sempozyumun nihai katılımcı listesi değildir.
Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metninin 4 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum nihai katılımcı listesi, tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belli olacaktır ve nihai katılımcı listesi 13 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir.

ADI SOYADI VE UNVANI KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETİ BAŞLIĞI
Prof. Dr. Evgenia KERMELİ ERKEN OSMANLI DÖNEMİNDE ORTODOKS MAHKEMELERİ VE OSMANLI HUKUKU
Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL
Doktora Öğrencisi Hasret GÜMÜŞ
10 NUMARALI KISAS DEFTERİ’NİN TANITIMI VE MUHTEVASI
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
Ar. Gör. Onur GÜVEN
TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI'NDA HUKUK EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Prof. Dr. Kemal YAKUT II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KONT LEON OSTROROG'UN RAPORLARI IŞIĞINDA ADALET REFORMU
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ OSMANLI ESNAFININ, HÜRRİYETİ SINIRLAYICI CEZALAR GEREKTİREN HUKUK İHLALLERİ
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK OSMANLI HUKUKUNDA İHKÂK-I HAKK KAVRAMI
Prof. Dr. Osman KÖKSAL CUMHURİYET’İN İLK YARGITAY (MAHKEME-İ TEMYİZ) BAŞKANI ÖMER LÜTFİ BEY’İN İSTİFASI OLAYI; YÜRÜTME-YARGI İLİŞKİSİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Zafer TOPRAK LÉON DUGUİT’NİN HUKUK-I ESASİYE KİTABI (1923-24) VE TÜRKİYE'DE KADIN HUKUKU (LÉON DUGUİT-AFET HANIM-ANAYASA HUKUKU HUKUK-I NİSVÂN BABANZADE İSMAİL HAKKI-CELALETTİN ARİF)
Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA 1752 YILI CAR-BALAKEN KANUNNAMESİNİN TARİHSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Evren KÜÇÜK
Şeyma Çatak DALDAL
HUKUK TARİHİ AÇISINDAN “DEVLET HUKUKU TÜRK ENSTİTÜSÜ”
Doç. Dr. İrem KARAKOÇ OSMANLI HUKUKUNDA TARAFLARIN ÖLMESİ İLE KİRA AKDİ İNFİSAH EDER Mİ?
Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI OSMANLI DEVLETİNDE YABANCILARA VERİLEN ADLİ İMTİYAZLAR VE HUKUK BİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA ADLİ İMTİYAZLARIN KALDIRILMA SÜRECİ
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ 1876 KANUN-İ ESASİ DÖNEMİNDE SİYASİ SUÇLULARIN AFFI
Doç. Dr. Metanet Paşa ESGEROVA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA KARŞILIKLI ADLİ YARDIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Doç. Dr. Muhammed CEYHAN OSMANLI VAKIF HUKUKUNDA VE TATBİKATINDA “İSTİBDÂL” UYGULAMASI
Doç. Dr. Resul BABAOĞLU TÜRKİYE'DE MODERN HUKUK EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMASINDA MEKTEB-İ MÜLKİYE'NİN ROLÜ
Doç. Dr. Sedat BİNGÖL NİZAMİYE MAHKEMELERİ’NİN KAYNAKLARINA DAİR BAZI NOTLAR
Doç. Dr. Sercan GÜRLER CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUK LİTERATÜRÜNDE MÜTEVAZI BİR KATKI: MAURİCE GARÇON'UN ADLİYEDE SÖZ
İSİMLİ ESERİNİN TERCÜMESİ VE BUGÜNKÜ YARGI ETİĞİ TARTIŞMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Sevda ÖZKAYA SOFU XIX. YÜZYILDA İNGİLTERE VE FRANSA’NIN OSMANLI HUKUK YAPISINI İŞGALİ (MISIR – TUNUS ÖRNEĞİ)
Doç. Dr. Zülfiye KOÇAK ŞER'İYYE MAHKEMESİNDE HAK ARAYAN GAYRİMÜSLİMLER (MANASTIR ÖRNEĞİ 1700-1730)
Doç. Dr. Murat KÖYLÜ TÜRKLERİN İSLAMİYET ÖNCESİ VE SONRASI DEVLET (KAMU) YÖNETİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Biray TUGAY HALEP MEBUSU ARTİN’İN “KANUN-I CEZA’NIN MEVAD-I KAİME VE MUADELESİ ŞERHİ”
Dr. Emrah YILMAZ OSMANLI DEVLETİ'NDE YABANCI ŞİRKETLERİN HUKUKİ STATÜLERİ VE TÜZEL KİŞİLİKLERİ: THE ORİENTAL CARPET MANUFACTURES LTD ÖRNEĞİ
Dr. Gaye YAVUZCAN KÜLTÜREL GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE MEŞRUİYETİN YENİDEN İNŞASI: KARAHANLI VE İLHANLI DEVLETLERİ ÜZERİNE BİR MUKAYESE
Dr. Muhammet Nuri TUNÇ KADI VE NAİPLERLE İLGİLİ DİVÂN-I HÜMÂYÛN'A YANSIYAN ŞİKÂYETLER
Dr. Hakan A. YAVUZ TÜRK CEZA ADALET POLİTİKASINDA CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ATAR ŞER‘İYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI’DA ARABULUCULUK UYGULAMALARI: MUSLİHÛN’UN TİCARİ DAVALARDAKİ ROLLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜNDE EDEBÜ’L KADI VE OSMANLI HUKUK SİSTEMİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali TURAN AHMET CEVDET PAŞA’NIN “MAHKEME-İ TEMYİZ’İN VEZAİFİNE DAİR” ADLI EL YAZMA RİSALESİ
Dr. Öğr. Üyesi Elçin YILMAZ BOZKURT LOTUS DAVASININ İNGİLİZ BASININDAKİ VE AMERİKAN RESMÎ BELGELERİNDEKİ YANSIMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN 1917 TARİHLİ HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNDE YER ALAN NİŞANLANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DÜZENLENMEYLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hadi SOFUOĞLU OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA BEYYİNE/DELİL HİYERARŞİSİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail OĞUZ SELANİK HUKUK MEKTEBİ MEZUNLARI VE ALDIKLARI EĞİTİM ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN MEMLÜK SULTANI BAYBARS DÖNEMİNDE MEZÂLİM MAHKEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Meryem DOYGUN BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NDE SUÇ VE CEZA USULLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Osman Safa BURSALI MEBUS SEÇİMİ HAKKINDAKİ OSMANLI MEVZUATI: ANAYASAL, YASAL VE YASA ALTI NORMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ADAK ONDOKUZUNCU YÜZYIL OSMANLI CEZA KANUNNÂMELERİNİN IŞIĞINDA SUÇ VE CEZANIN
DÖNÜŞÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ü. Serdar SERDAROĞLU OSMANLI ŞİRKET HUKUKUNDA SAHTE VE RUHSATSIZ İKRAMİYELİ TAHVİL SATIŞLARI
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMLARINDA CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ İNSANİLİĞİ ÜZERİNE
Öğr. Gör. Dr. Duygu YILMAZ
Doktora Öğrencisi Didem KONYA ÖZTÜRK
CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA VATANDAŞIN DEVLETE AİDİYET BAĞININ DÜZENLENMESİ:
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU VE UYGUAMALARI
Öğr. Gör. Dr. Salih KORKMAZ OSMANLI HUKUKU’NDA BİR KREDİ VASITASI OLARAK MUAMELE-İ ŞER‘İYYE TATBİKATI (XVII. ASIR)
Ar. Gör. Harun KARAKAYA OSMANLI MEDENİ YARGILAMA HUKUKU'NDA “İKRARIN TECEZZİSİ” MESELESİ
Ar. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ ISLAH-I NEFS EDEREK VATAN VE MİLLET UĞRUNDA FEDA-YI CAN ETMEK: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA MAZNUN VE MAHKUMLARIN ORDUDA İSTİHDAMI
Arş. Gör. Ahmet Harun BİLGE OSMANLI DEVRİ BEY’ Bİ’L-VEFA VE BEY’ Bİ’L-İSTİĞLÂL SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKEN VASIFLANDIRILMASI
Arş. Gör. Ali Ekber ÇINAR MODERNİTE, İKTİBAS VE DÖNÜŞÜM: KONKORDATONUN TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ SERÜVENİ
Arş. Gör. Betül KAYAR KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ'İNDE TAŞRA İDARECİLERİNİN DENETLENMESİ
Arş. Gör. Dr. İsmail AYHAN LOZAN MUAHEDESİNDE GÖREV ALAN YURT DIŞI EĞİTİMLİ HUKUKÇULAR: PROSOPOGRAFİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Sinan TARİFCİ İRAN-HİNDİSTAN SAHASINDA HÜKÜM SÜREN BAZI ORTA ÇAĞ TÜRK DEVLETLERİNDE ÖRFÎ-SULTANÎ BİR CEZA OLARAK FİLLERİN AYAKLARI ALTINDA EZDİRMEK SURETİYLE ÖLDÜRMEK CEZASI VE UYGULANIŞI HUSUSUNDA BİRTAKIM TESPİTLER
Arş. Gör. Emine S. KÖKÇAM OSMANLI DEVLETİ'NDE TANZİMAT SONRASI CEZA KANUNLARI VE YARGI KARARLARINDA DEVLETE İSYAN SUÇU
Arş. Gör. Harun KOÇAK 1899 VE 1907 LAHEY BARIŞ SÖZLEŞMELERİ ’NİN HAZIRLANMASINDA TÜRKLER VE ULUSLARARASI HUKUKUN OLUŞUMUNDAKİ BAŞLICA GÖRÜŞLERİ
Arş. Gör. Mert Can ERDOĞAN OSMANLI NASİHATNAMELERİNDE GELENEK VE KANUN İLİŞKİSİ
Arş. Gör. Muhammed Ali TORUNOĞULLARI 1909 KANUN-I ESASİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMİ'NE OLAN YANSIMALARI
Arş. Gör. Said Emre KUMRAL BEYTÜLMÂL MÜESSESESİ VE OSMANLI DEVLETİ'NDE HAZİNENİN SORUMLULUĞU
Arş. Gör. Semra Betül DOĞANGÜZEL OSMANLI HUKUKUNDA MAKTULÜN KADIN OLDUĞU İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARI
Arş. Gör. Serhan YILDIRIM CUMHURİYET DÖNEMİ MEDENİ HUKUK RESEPSİYONUNUN TARİHSEL VE FELSEFİ ZEMİNDEN AYRILMAZLIĞI
VE KIYMETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Seval KILIÇ OSMANLIDA KOMŞUNUN ŞUF’A HAKKI
Av. Durulcan SELÇUK TÜRK HUKUK TARİHİNDE TABİÎ HÂKİM İLKESİ VE TÜRK ANAYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMLERİ
Av. Halûk PERK HALÛK PERK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRNEKLERİYLE AVUKATLIK RUHSATNAMELERİNİN GELİŞİMİ
Av. Kübra Erdoğan OSMANLI NASİHATNAMELERİNDE BİR ÖVGÜ KAYNAĞI OLARAK KANUN VE HUKUK BİLİNCİ
Doktora Öğrencisi Ferda ESENGÜN HASEKİOĞLU OSMANLI DEVLETİ'NDE TANZİMAT'TAN SONRA KURULAN KADI MEKTEPLERİ
Doktora Öğrencisi Gökay YAVRUCUK İÇ ASYA BOZKIRINDA HUKUKUN KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ
Hâkim Mücahit CEYLAN CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ VE MESLEKİ EĞİTİM
İbrahim Enes ONAT UZUNKÖPRÜLÜ ABDULLAH CEVAT [ÇELEBİOĞLU]’NUN EL-KISTAS FÎ TEDKÎKİ’L-KISAS ADLI MEZUNİYET RİSALESİ
Simge ZOBU GEÇ OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ADALET VE HUKUK AHLAKINA YENİ BİR BAKIŞ
Yurdal DEMİREL OSMANLIDA MODERN HUKUK EĞİTİMİNİN BAŞLANGICI:
DİVAN-I AHKÂM-I ADLİYYE KAVANÎN VE NİZAMÂT DERSHANESİ